¤Enfeksiyon Kontrol K.

 mdhlogo

ENFEKSİYON KONTROL KOMİTESİ

 baklogo
KODU: KY.YD.107 YAYIN TARİHİ: OCAK 2013 REVİZYON NO: 06 REVİZYON TARİHİ: 13.06.2018 SAYFA NO: 1/1

  

 1. ENFEKSİYON KONTROL KOMİTESİ:
  11 Ağustos 2005 tarihinde 25903 sayılı resmi gazetede yayınlanan “Yataklı Tedavi Kurumları Enfeksiyon Kontrol Yönetmeliği”ne uygun olarak Yataklı tedavi kurumlarında, enfeksiyon kontrol programlarının belirlenmesi ve uygulanması konu ile ilgili sorunları tespit edilmesi, çözüme yönelik faaliyetleri düzenlemek ve yürütmek ve yataklı tedavi kurumları düzeyinde alınması gereken kararları gerekli mercilere iletilmesini sağlayan sorumlu komitedir.


EKK başkanı ve üyeleri baştabiplik tarafından 3 yıllığına görevlendirilmiştir.


2.GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI

 • Bilimsel esaslar çerçevesinde, yataklı tedavi kurumunun özelliklerine ve şartlarına uygun bir enfeksiyon kontrol programı belirleyerek uygulamak, Yönetime ve ilgili bölümlere bu konuda öneriler sunmak,
 • Güncel ulusal ve uluslararası kılavuzları dikkate alarak yataklı tedavi kurumunda uygulanması gereken enfeksiyon kontrol standartlarını yazılı hale getirmek, bunları gerektikçe güncellemek,
 • Yataklı tedavi kurumunda çalışan personele, bu standartları uygulayabilmeleri için devamlı hizmet içi eğitim verilmesini sağlamak ve uygulamaları denetlemek,
 • Yataklı tedavi kurumunun ihtiyaçlarına ve şartlarına uygun bir sürveyans programı geliştirmek ve çalışmalarının sürekliliğini sağlamak,
 • Hastane enfeksiyonu yönünden, öncelik taşıyan bölümleri saptayarak ve bulgulara göre harekete geçerek, hastane enfeksiyon kontrol programı için hedefler koymak, her yılın sonunda hedeflere ne ölçüde ulaşıldığını değerlendirmek ve yıllık çalışma raporunda bu değerlendirmelere yer vermek,
 • Antibiyotik, dezenfeksiyon, antisepsi, sterilizasyon araç ve gereçlerin, enfeksiyon kontrolü ile ilgili diğer demirbaş ve sarf malzeme alımlarında, ilgili komisyonlara görüş bildirmek; görev alanı ile ilgili hususlarda, yataklı tedavi kurumunun inşaat ve tadilat kararları ile ilgili olarak gerektiğinde Yönetime görüş bildirmek,
 • Hastalar veya yataklı tedavi kurumu personeli için tehdit oluşturan bir enfeksiyon riskinin belirlenmesi durumunda, gerekli incelemeleri yapmak, izolasyon tedbirlerini belirlemek, izlemek ve böyle bir riskin varlığının saptanması durumunda, ilgili bölüme hasta alımının kısıtlanması veya gerektiğinde durdurulması hususunda karar almak,
 • Sürveyans verilerini ve eczaneden alınan antibiyotik tüketim verilerini dikkate alarak, antibiyotik kullanım politikalarını belirlemek, uygulanmasını izlemek ve yönlendirmek,
 • Sterilizasyon, antisepsi ve dezenfeksiyon işlemlerinin ilkelerini ve dezenfektanların seçimi ile ilgili standartları belirlemek, standartlara uygun kullanımını denetlemek,
 • Üç ayda bir olmak üzere, hastane enfeksiyonu hızları, etkenleri ve direnç paternlerini içeren sürveyans raporunu hazırlamak ve ilgili bölümlere iletilmek üzere Yönetime bildirmek,

 

 • Enfeksiyon kontrol ekibi tarafından iletilen sorunlar ve çözüm önerileri konusunda karar almak ve Yönetime iletmek
 • Enfeksiyon kontrol komitesi yılda en az 3 defa toplanır.

 

 1. KOMİTEDE YER ALAN KİŞİLER: 
S.NO GÖREVİ AD-SOYAD
1 Tıbbi hizmetler Yöneticisi Dr. İbrahim EDİS
2 Sağlık Bakım Hizmetleri Yöneticisi Arife AKSAK
3 İdari Mali İşler Müdürü Oktay TURAN
4 Enfeksiyon Uzmanı Uz.Dr.Aysun SARIBUĞA
5 Enfeksiyon Uzmanı Uz.Dr.Fatoş BERDAN
6 Cerrahi Branş Uzmanı Op.Dr. Didem ARIKAN
7 Pediatri Branş Uzmanı Uz.Dr.Veysel ÇELİKTEPE
8 Mikrobiyoloji Uzmanı Uz.Dr.Şeyma SİNGER
9 Dahiliye Uzmanı Uz.Dr.Sema ERTÜRK
10 Ameliyathane Sorumlu Hekimi Op.Dr.Ömer CENGİZ
11 Kalite Yön. Direktörü Dilek KAVAKÇI
12 Ameliyathane Sorumlu Hemşire Hatice POLAT AYDIN
13 Eczacı Aycan GÜLER
14 Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi Hilal TAŞ
15 Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi Figen ÇAVUŞ
16 Kalite Yönetim Birim Çalışanı Fazilet DURAN
Hazırlayan

KALİTE YÖNETİM BİRİMİ

Kontrol Eden

KALİTE YÖNETİM DİREKTÖRÜ

Onaylayan

BAŞHEKİM

 

Bu yazının kalıcı bağlantısı http://musdh.gov.tr/%c2%a4enfeksiyon-kontrol-k/