¤Kan Transfüzyon K.

 mdhlogo

KAN TRANFÜZYON KOMİTESİ

 baklogo
KODU: KY.YD.108 YAYIN TARİHİ: MAYIS 2014 REVİZYON NO: 05 REVİZYON TARİHİ: 13.06.2018 SAYFA NO: 1/2

1.KURULUŞ AMACI

 • Kan ve kan ürünlerinin temini, kan kompenentlerinin hazırlanma oranları, kanın saklanma ve kullanım güvenliği konularında hastane politikası oluşturmak,
 • Kan ve kan ürünlerinin kullanıldığı tüm olgularda transfüzyon endikasyonunu değerlendirmek,
 • Hasta ihtiyacını karşılama konusunda kan merkezinin yeterliliğini değerlendirmek,
 • Kan ve kan ürünlerine bağlı transfüzyon reaksiyonlarını değerlendirmek.

 

2.KURULUŞU

Hastane yönetimi, kan merkezi ve kan ürünleri kullanılan tüm bölümler ve kan merkezi transfüzyon

komitesinde temsil edilmelidir.

 • Hastane başhekimi veya görevlendireceği bir başhekim yardımcısı komitede bulunmalıdır.
 • Kan merkezinden sorumlu doktor mutlaka komite üyesi olmalıdır.
 • Cerrahi, anesteziyoloji, dahiliye, pediatri, kadın hastalıkları ve doğum bölümlerinin temsilcileri ile eğer hastanede mevcut ise hematoloji, onkoloji, yeni doğan ünitesi, ortopedi, nefroloji (hemodiyaliz), kardiyovasküler cerrahi, kan merkezi laboratuvar uzmanı komitede yer almalıdır.
 • Yoğun transfüzyon yapan servisler ile kan merkezinden birer temsilci hemşire, istatistikler ve kayıtlar önem taşıyacağından bir istatistik veya arşiv görevlisi komitede bulunmalıdır.
 • Uzman sayısının bu yapılanmaya yeterli olmadığı hastanelerde bu konuda ilgi, istek ve bilgi birikimine sahip uzmanlar komiteyi oluşturmalıdır.
 • Konuya ilgi duyan sağlık personelinin toplantılara katılmasına izin verilmelidir. Hastanenin kan kullanım politikasında doğrudan etkin olan kan merkezi sorumlu doktoru komitenin mutlak üyesi olmalıdır. Ancak başkan olması zorunlu değildir. Hastanede hematoloji uzmanı var ise, hematoloji uzmanının başkan olması tercih edilmelidir.

 

3.KOMİTENİN GÖREV ALANI ASGARİ AŞAĞIDAKİ KONULARI KAPSAR:

 • Hastanede transfüzyon pratiğinin tüm yönleri transfüzyon komitesi tarafından gözden geçirilmeli,

politikalar oluşturulmalı ve denetlenmelidir.

 • Komite, kuruluşunu takiben, hastanedeki mevcut kan ve kan ürünleri kullanım durumunu irdelemeli ve mevcut verilere göre çalışma stratejileri ve öncelikli girişimleri belirlemelidir.
 • Transfüzyon uygulamalarının denetlenmesi için kriterler geliştirilmelidir.
 • Kan merkezinin istatistik raporları gözden geçirilip analiz edilmelidir.

Güvenli transfüzyonu sağlamak amacıyla;

a-Kan gruplaması, cross-match, antikor tarama ve tanımlama çalışmalarında kullanılan yöntemler,

b-Transfüzyonla bulaşan infeksiyonları önlemeye yönelik testlerde kullanılan yöntemler,

c-Kan ve Kan Komponentlerinin hazırlama tekniklerini ve hastanede kullanım oranları irdelenerek

uygun politikalar oluşturulmalıdır.

 • Hastanede gözlenen transfüzyon reaksiyonları değerlendirilmeli, önlemeye yönelik tedbirler alınmalıdır.
 • Kan ve Kan Ürünleri kullanım durumu değerlendirilmeli, bu hasta bakımının kalitesini artıracak şekilde düzenlenmelidir.
 • Kan merkezinin, kan temini, kan alma, kan hazırlama ve kan işleme konularında yeterli ve güvenli çalışmasını sağlamak için gerekli personel ve ekipman durumu değerlendirilmeli ve eksiklerin giderilmesine yönelik çalışmalar yapılmalıdır.

Transfüzyon yapılan servislerde işlemlerin tespit edilen standartlara uygun yapılıp yapılmadığı düzenli aralıklarla denetlenmelidir.

 • Problem oluştuğu gözlenen konularda denetleme tekrarlanmalı ve iyi yönde gelişmeler takip
 • Hastane personelinin transfüzyon pratiği konusunda eğitilmesi sağlanmalı, hizmet içi eğitimin
 • sürekliliği takip edilmelidir.
 • Kalite güvencesi konusunda gerekli olan durumlarda hastanenin diğer komite ve komisyonlarına
 • tavsiyelerde bulunmalıdır.
 • Komite, yılda en az 4 kez, gerektiğinde daha sık toplanmalı, toplantılardan hastane personeli
 • haberdar edilmeli, toplantıda alınan kararlar karar defterine kaydedilmeli ve raporlar hastane

 

4.KOMİTENİN TOPLANMA SÜRESİ: 3 Ayda Bir

 

5.GEREKTİĞİNDE DÜZELTİCİ-ÖNLEYİCİ FAALİYETLER BAŞLATILIR:

 1. Düzeltici Faaliyet: Tespit edilen bir uygunsuzluğun sebebini veya diğer istenmeyen durumu yok etmek için yapılan faaliyet. Düzeltici faaliyet ise tekrar meydana gelmeyi önlemek için yapılır.
 2. Önleyici Faaliyet: Potansiyel (olabilme olasılığı yüksek olan bir olay) bir uygunsuzluğun sebebinin veya diğer istenmeyen olabilecek durumların bertaraf edilmesi için yapılan faaliyet. Önleyici faaliyet bir olumsuz olayın meydana gelmesini önlemek için yapılır.

 

6.KOMİTEDE YER ALAN KİŞİLER:

S.NO GÖREVİ AD-SOYAD
1 Tıbbi hizmetler Yöneticisi Dr. İbrahim EDİS
2 Sağlık Bakım Hizmetleri Yöneticisi Arife AKSAK
3 Kalite Yönetim Direktörü Dilek KAVAKÇI
4 Dahiliye Uzmanı Uz.Dr. Buğra SAĞLAM
5 Pediatri Branş Uzmanı Uz.Dr. Veysel ÇELİKTEPE
6 Anestezi ve Rean.Uzmanı Uz.Dr.Yavuz KORKMAZ
7 Dahiliye Uzmanı Uz.Dr.İffet Merve UÇAR
8 KVC Uzmanı Uz.Dr. Ertuğrul ERTUĞRUL
9 Nefroloji Uzmanı Uz.Dr.Cengiz BULUT
10 Ort.ve Trav.Uzmanı Op.Dr. Ömer CENGİZ
11 Mikrobiyoloji Uzmanı Uz.Dr. Şeyma SİNGER
12 Bölüm Kalite Sorumlusu Banu SEVİMLİ
13 Bölüm Kalite Sorumlusu Muhittin ESEN
14 Bölüm Kalite Sorumlusu Songül ÖZDİL
15 Bölüm Kalite Sorumlusu Meltem UZER TEKİNER
16 Bölüm Kalite Sorumlusu Nevroze HAZAR
17 Bölüm Kalite Sorumlusu Veli HAKAN
18 Bölüm Kalite Sorumlusu Merve DOĞAN

 

Hazırlayan

KALİTE YÖNETİM BİRİMİ

Kontrol Eden

KALİTE YÖNETİM DİREKTÖRÜ

Onaylayan

BAŞHEKİM

Bu yazının kalıcı bağlantısı http://musdh.gov.tr/%c2%a4kan-transfuzyon-k/