¤Kan Transfüzyon K.

 mdhlogo

KAN TRANFÜZYON KOMİTESİ

 baklogo
KODU: KY.YD.108 YAYIN TARİHİ: MAYIS 2014 REVİZYON NO: 02 REVİZYON TARİHİ: 30.01.2017 SAYFA NO: 1/2

1.KURULUŞ AMACI

1-Kan ve kan ürünlerinin temini, kan kompenentlerinin hazırlanma oranları, kanın saklanma ve kullanım güvenliği konularında hastane politikası oluşturmak,

2-Kan ve kan ürünlerinin kullanıldığı tüm olgularda transfüzyon endikasyonunu değerlendirmek,

3-Hasta ihtiyacını karşılama konusunda kan merkezinin yeterliliğini değerlendirmek,

4-Kan ve kan ürünlerine bağlı transfüzyon reaksiyonlarını değerlendirmek.

 

2.KURULUŞU

Hastane yönetimi, kan merkezi ve kan ürünleri kullanılan tüm bölümler ve kan merkezi transfüzyon

komitesinde temsil edilmelidir.

1-Hastane başhekimi veya görevlendireceği bir başhekim yardımcısı komitede bulunmalıdır.

2-Kan merkezinden sorumlu doktor mutlaka komite üyesi olmalıdır.

3-Cerrahi, anesteziyoloji, dahiliye, pediatri, kadın hastalıkları ve doğum bölümlerinin temsilcileri ile eğer hastanede mevcut ise hematoloji, onkoloji, yeni doğan ünitesi, ortopedi, nefroloji (hemodiyaliz), kardiyovasküler cerrahi, kan merkezi laboratuvar uzmanı komitede yer almalıdır.

4-Yoğun transfüzyon yapan servisler ile kan merkezinden birer temsilci hemşire, istatistikler ve kayıtlar önem taşıyacağından bir istatistik veya arşiv görevlisi komitede bulunmalıdır.

5-Uzman sayısının bu yapılanmaya yeterli olmadığı hastanelerde bu konuda ilgi, istek ve bilgi birikimine sahip uzmanlar komiteyi oluşturmalıdır.

6-Konuya ilgi duyan sağlık personelinin toplantılara katılmasına izin verilmelidir. Hastanenin kan kullanım politikasında doğrudan etkin olan kan merkezi sorumlu doktoru komitenin mutlak üyesi olmalıdır. Ancak başkan olması zorunlu değildir. Hastanede hematoloji uzmanı var ise, hematoloji uzmanının başkan olması tercih edilmelidir.

3.KOMİTENİN GÖREV ALANI ASGARİ AŞAĞIDAKİ KONULARI KAPSAR:

Hastanede transfüzyon pratiğinin tüm yönleri transfüzyon komitesi tarafından gözden geçirilmeli,

politikalar oluşturulmalı ve denetlenmelidir.

 

1-Komite, kuruluşunu takiben, hastanedeki mevcut kan ve kan ürünleri kullanım durumunu irdelemeli ve mevcut verilere göre çalışma stratejileri ve öncelikli girişimleri belirlemelidir.

2-Transfüzyon uygulamalarının denetlenmesi için kriterler geliştirilmelidir.

3- Kan merkezinin istatistik raporları gözden geçirilip analiz edilmelidir.

4-Güvenli transfüzyonu sağlamak amacıyla;

a-Kan gruplaması, cross-match, antikor tarama ve tanımlama çalışmalarında kullanılan yöntemler,

b-Transfüzyonla bulaşan infeksiyonları önlemeye yönelik testlerde kullanılan yöntemler,

c-Kan ve Kan Komponentlerinin hazırlama tekniklerini ve hastanede kullanım oranları irdelenerek

uygun politikalar oluşturulmalıdır.

5- Hastanede gözlenen transfüzyon reaksiyonları değerlendirilmeli, önlemeye yönelik tedbirler alınmalıdır.

6-Kan ve Kan Ürünleri kullanım durumu değerlendirilmeli, bu hasta bakımının kalitesini artıracak şekilde düzenlenmelidir.

7- Kan merkezinin, kan temini, kan alma, kan hazırlama ve kan işleme konularında yeterli ve güvenli çalışmasını sağlamak için gerekli personel ve ekipman durumu değerlendirilmeli ve eksiklerin giderilmesine yönelik çalışmalar yapılmalıdır.

8-Transfüzyon yapılan servislerde işlemlerin tespit edilen standartlara uygun yapılıp yapılmadığı

düzenli aralıklarla denetlenmelidir.

9-Problem oluştuğu gözlenen konularda denetleme tekrarlanmalı ve iyi yönde gelişmeler takip

edilmelidir.

10-Hastane personelinin transfüzyon pratiği konusunda eğitilmesi sağlanmalı, hizmet içi eğitimin

sürekliliği takip edilmelidir.

11-Kalite güvencesi konusunda gerekli olan durumlarda hastanenin diğer komite ve komisyonlarına

tavsiyelerde bulunmalıdır.

Komite, yılda en az 4 kez, gerektiğinde daha sık toplanmalı, toplantılardan hastane personeli

haberdar edilmeli, toplantıda alınan kararlar karar defterine kaydedilmeli ve raporlar hastane

4.KOMİTENİN TOPLANMA SÜRESİ: 3 AYDA BİR

5.GEREKTİĞİNDE DÜZELTİCİ-ÖNLEYİCİ FAALİYETLER BAŞLATILIR:

  1. Düzeltici Faaliyet: Tespit edilen bir uygunsuzluğun sebebini veya diğer istenmeyen durumu yok etmek için yapılan faaliyet. Düzeltici faaliyet ise tekrar meydana gelmeyi      önlemek için yapılır.
  2. Önleyici Faaliyet: Potansiyel (olabilme olasılığı yüksek olan bir olay) bir uygunsuzluğun sebebinin veya diğer istenmeyen olabilecek durumların bertaraf edilmesi için yapılan      faaliyet. Önleyici faaliyet bir olumsuz olayın meydana gelmesini önlemek için yapılır.

6.KOMİTEDE YER ALAN KİŞİLER:

            –1 Tıbbi Hizmetler Yöneticisi                      1 İdari Hizmetler Yöneticisi

            –1 Hemşirelik Hizmetleri Yöneticisi           –  Kalite Yönetim Direktörü

            –2 Cerrahi Branş Uzmanı                            2 Dahili Branş Uzmanı

            –1 Mikrobiyoloji Branş Uzmanı                  1 Anesteziyoloji ve Reanimasyon Branş Uzmanı

            1 Nefroloji Uzmanı                                      – 8 Bölüm Kalite Sorumlusu

-1 Kadın Hst.Ve Doğum Uzmanı                  – 1 Eğitim Hemşiresi

 

NO GÖREVİ/ÜNVANI ADI SOYADI
1 Tıbbi Hizmetler Yöneticisi Dr.Abdurrahman ÖZDEN
2 Kalite Yönetim Direktörü Fehmi Kuzey VURAR
3 Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Hüseyin Haydar KUTLU
4 Cerrahi Branş Uzmanı Op. Dr.Fatih AKYOL
5 Pediatri Branş Uzmanı Dr. Nihal BOZKURT
6 Anestezi ve Rean.Uzmanı Dr.Sibel AKGÜL
7 Dahiliye Uzmanı Dr.Emrullah DENGEŞİK
8 Kadın Hst.ve Doğum Uzmanı Dr. Ahmet YANAR
9 KVC Uzmanı Dr.Eğrturul EĞRTURUL
10 Hemodiyaliz sorumlusu Dr.Buğra
11 Ort.ve Trav.Uzmanı Dr. Ömer CENGİZ
12 Bölüm Kalite Sorumlusu
13 Bölüm Kalite Sorumlusu Banu SEVİMLİ
14 Bölüm Kalite Sorumlusu Yasemin IŞIK
15 Bölüm Kalite Sorumlusu Şerife SUBAŞI
16 Bölüm Kalite Sorumlusu Nurullah ÖZCAN
17 Bölüm Kalite Sorumlusu Melek BULAKÇIBAŞI
18 Bölüm Kalite Sorumlusu Faruk ALGEMİ
19 Eğitim Hemşiresi Sevim ÖZDEN

 

Hazırlayan

KALİTE YÖNETİM BİRİMİ

Kontrol Eden

KALİTE YÖNETİM DİREKTÖRÜ

Onaylayan

BAŞHEKİM

Bu yazının kalıcı bağlantısı http://musdh.gov.tr/%c2%a4kan-transfuzyon-k/